fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hazius Media

 

Artikel 1 Over Hazius Media

Hazius Media is gevestigd aan Rietpad 3, 2215 GG te Voorhout. Marjolein de Haas van Dorsser staat aan het hoofd van Hazius Media.

Het adres van mijn website is www.haziusmedia.nl

Ik heb ruime ervaring op het gebied van onder andere:

 • Social Media Contentbeheer;
 • Commerciële economie;
 • Website beheer;
 • Event management;
 • Uitvoeren van Virtual / Personal Assistance taken.

Jij kunt mij op de volgende manieren bereiken:

KvK: 27354122

Btw: NL002031789B24

Bank: NL20 KNAB 0258 3459 50

  

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Ik leg je deze begrippen graag even nader uit.

Met de begrippen, ik & mijn, bedoel ik Hazius Media, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w) bedoel ik de wederpartij, de opdrachtgever. Jij bent de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie Hazius Media een aanbod uitbrengt en/of met wie Hazius Media een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (ik) en de wederpartij (jij) samen noem ik partijen.

Schriftelijk betekent voor mij op papier of per e-mail.

Spreek ik over een dienst, bedoel ik een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door mij voor jou te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en offertes van Hazius Media in de meest brede zin van het woord.

Een samengestelde offerte is een offerte waarin ik jou een combinatie van meerdere diensten aanbied.

Overeenkomst (van opdracht): de door partijen te sluiten of gesloten overeenkomst.

Een dag is voor mij een kalenderdag en geen werkdag.

Spreek ik over content, dan bedoel ik de verzameling aan informatie in de meest brede zin van het woord (tekst, beeld, foto, video etc.) die ik in opdracht voor en in overleg met jou samenstel om geplaatst te kunnen worden op (maar niet gelimiteerd tot) jouw website(s) en/of op (online) (social) mediakanalen.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op mijn volledige aanbod, op alle overeenkomsten die ik met jou sluit en op mijn facturen. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. De eventuele afwijking geldt alleen voor die overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen.

Ik mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mag ik altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zal ik vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Partijen treden dan in overleg om te komen tot een of meerdere vervangende bepaling(en).

Als ik niet onder alle omstandigheden strikte naleving van de algemene voorwaarden van jou verlang, wil dit niet zeggen dat de voorwaarden daardoor niet van toepassing zijn. Ook verlies ik daardoor niet het recht om in andere gevallen wel strikte naleving te verlangen.

 

Artikel 4 Aanbod/offerte, (totstandkoming van de) overeenkomst, bevestiging en duur

Mijn aanbod is vrijblijvend. Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan het aanbod, zal dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden.

Alle offertes baseer ik op de informatie die jij aan mij verstrekt via mail of tijdens een (advies)gesprek. Jij bent daarom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan mij door te geven. Blijkt achteraf dat de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan heb ik het recht om een door jou reeds aanvaarde offerte alsnog te herroepen. De overeenkomst komt dan niet tot stand. Ik behoud daarbij het recht om de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van herroepen in rekening te mogen brengen.

Heb ik voor jou een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert.

Is er sprake van een kennelijke fout, vergissing of verschrijving, ben ik daar niet aan gebonden.

Het kan zijn dat jij geen offerte hebt ontvangen, maar dat ik wel werkzaamheden voor jou uitvoer. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen partijen tot stand, op het moment dat ik, in jouw opdracht, start met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden op basis van/naar rato van mijn reguliere (uur)tarief in rekening gebracht.

Een overeenkomst komt tot stand nadat jij mijn aanbod en mijn algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en hebt bevestigd en hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden.

In beginsel worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van 3 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een overeenkomst voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van een (1) maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5 Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk

Iedere wijziging aan een overeenkomst wordt behandeld als een aanvulling op de bestaande overeenkomst. Ik heb het recht het honorarium/tarief hierdoor aan te passen. Ik heb ook het recht de wijziging te weigeren.

Meerwerk kan ontstaan:

 • Door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst;
 • Omdat jij niet of niet tijdig alle gegevens hebt aangeleverd;
 • Jij extra of aanvullende diensten wenst af te nemen.

 

Meerwerk wordt op basis van het geldende honorarium/(uur)tarief in rekening gebracht, tenzij ik hierover met jou andere afspraken maak.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst, levering en garantie

Ik voer de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij ik de vrijheid behoud om de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven.

Ik heb het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden, onverminderd mijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

De overeenkomst voer ik alleen voor jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door mij verrichte werkzaamheden, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Uitvoeringstermijnen zijn altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment dat:

 • Ik alle gegevens heb ontvangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
 • Jij hebt voldaan aan (eventuele) overig gestelde voorwaarden.

 

Tot dat moment heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten die als gevolg hiervan ontstaan, breng ik in rekening bij jou.

 

Ik heb een inspannings- en een leveringsplicht. Ik kan echter nooit garanderen dat jij met behulp van mijn dienst(en) bepaalde resultaten zult behalen. Dit is immers afhankelijk van een veelvoud van factoren, waaronder mede de mate van jouw eigen inzet.

Ik ben niet verplicht om in jouw opdracht bepaalde content te plaatsen zodra deze in strijd is met de wet, in strijd met bepaalde normen en waarden en/of als ongepast, discriminerend of kwetsend kan worden ervaren.

 

Artikel 7 Jouw verplichtingen

Jij zorgt dat ik tijdig alle benodigde informatie, de te gebruiken materialen, toestemming en licenties ontvang om mijn werkzaamheden conform overeenkomst uit te kunnen voeren.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor alle materialen (waaronder maar niet gelimiteerd tot foto, beeld en tekst) die jij mij ter beschikking stelt. Jij vrijwaart mij van aanspraken van/door derden met betrekking tot deze materialen. Het controleren van de materialen op juistheid of eventuele rechten van derden maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst.

Jij geeft mij voortdurende toegang tot de overeengekomen (social media) kanalen en/of website(s).

Jij geeft mij tijdig (bij voorkeur binnen 48 uur) feedback op content en/of overige werkzaamheden die ik jou voorleg.

Jij respecteert de dag(en) waarop wij hebben afgesproken dat jij gevraagde materialen zult aanleveren.

Een vertraging aan jouw zijde betekent niet automatisch overwerk aan mijn zijde.

Het is jouw verplichting om zelf zorg te dragen voor een optimale beveiliging van je website in de meest brede zin van het woord.

 

Artikel 8 Concepten

Concepten ontvang jij digitaal en/of plaats ik op een online platform.

Jij geeft mij zo snel als mogelijk en schriftelijk aan of je akkoord gaat met het concept. Er is een (1) correctieronde voorzien waarna ik eenvoudige herzieningen zal doorvoeren.

Meerdere en/of ingrijpende herzieningen mag ik extra in rekening brengen. Ik zal jou hierover eerst informeren.

Geef jij mij geen reactie of niet tijdig, zal er geen content in de meest brede zin van het woord worden geplaatst. Dit geeft jou echter geen recht op enige vorm van vergoeding of restitutie.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen onder andere het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan jou toebehoorden blijven van jou. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van deze derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen mij toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij een werk in de meest brede zin van het woord niet verveelvoudigen, bewerken, wijzigen, registreren en/of openbaar maken.

Voor iedere inbreuk op mijn intellectueel eigendomsrecht, breng ik driemaal de gebruikelijke vergoeding in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade, alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van of door derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Het plegen van onderzoek door mij naar het bestaan van mogelijke (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van de door jou geleverde gegevens/materialen, maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heb ik het recht mijn (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen. Ook mag ik het werk (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) of de naam van de opdrachtgever gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder website, portfolio, social media en drukwerk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, mag jij een werk (eenmalig) gebruiken voor het overeengekomen doel/gebruik. Het gebruik(en) van een werk op een andere manier dan overeengekomen of via andere kanalen dan overeengekomen, beschouw ik als inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht.

Jij mag een werk niet zonder mijn schriftelijke toestemming overdragen aan een derde.

 

Artikel 10 Ontbinding en opzegging  

Ik heb het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen/ontbinden als:

 

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden waardoor ik een goede grond heb te vrezen dat jij je verplichting niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht, dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;
 • Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is.

 

Kan ik jou de opschorting of beëindiging/ontbinding toerekenen, dan heb ik het recht de eventuele schade die ik hierdoor lijd op jou te verhalen. In geval van opschorting heb ik recht jou te houden aan je betalingsverplichting conform overeenkomst. In geval van beëindiging/ontbinding, behoud ik het recht jou de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen.

Het opzeggen van de overeenkomst voor onbepaalde tijd doe jij schriftelijk door een email te sturen naar info@haziusmedia.nl waarbij jij rekening houdt met een opzegtermijn van een (1) maand, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. Gedurende deze maand blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of ik word door jou financieel gecompenseerd. Deze compensatie zal bij opzegging eenmaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, tenzij partijen hier andere afspraken over maken.

In geval van liquidatie, (een aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet (meer) vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het mij vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik heb op jou, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die ik (extra) maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Ik heb het recht mijn prijzen/(uur)tarieven aan te passen ook als deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Mijn facturen ontvang jij digitaal, per e-mail.

 

Tenzij anders overeengekomen, hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op de rekening van Hazius Media en wel binnen de betalingstermijn. Mocht je na 14 dagen nog niet hebben betaald, zal ik jou daar eerst op wijzen. Jij krijgt dan nog eens een termijn van 14 dagen om de betaling in orde te brengen.

Na het verstrijken van deze 14 dagen ben jij in verzuim. In dat geval ben jij mij naast het factuurbedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Indien jij in verzuim bent, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van jou. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, telkens met een minimum van € 75,00. Over de verschuldigde incassokosten ben jij ook (wettelijke) rente verschuldigd.

Jij bent niet gerechtigd tot verrekening van het door jou aan mij verschuldigde. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden als in dit artikel is vermeld.

Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij mij onverwijld deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.

Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Ik ben niet aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, vertragingsschade en/of gederfde winst.

De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende overeenkomst.

Ik ben in ieder geval nooit aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen en/of inbreuken in de informatie, gegevens, licenties of het materiaal dat jij mij hebt verstrekt of voorgeschreven;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of nalaten;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Fouten of tekortkomingen door wijzigingen door jou en/of door jou ingeschakelde derden;
 • Schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de geleverde prestatie, waaronder maar niet beperkt tot hacken;
 • Bepaalde resultaten waar jij niet tevreden over bent (inspanningsverplichting).

 

Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf bent verzekerd.

 

Jij vrijwaart mij voor aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen mij niet worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

 

Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik niet in staat ben mijn verplichting(en) na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

 

Tijdens de periode dat er sprake is van overmacht, worden mijn verplichtingen opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft jouw betalingsplicht wel bestaan.

 

Artikel 14 Geheimhouding

Wanneer partijen voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken partijen deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van een rechter tot bekendmaking verplicht.

Deze verplichting blijft bestaan ook na beëindiging/einde van de overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers van beide partijen als ook voor ingeschakelde derden.

 

Artikel 15 Privacy beleid

Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe, kun jij lezen in de privacyverklaring op mijn site.

 

Artikel 16 Kilometervergoeding en parkeerkosten

Tenzij anders overeengekomen, hanteer ik een kilometervergoeding van €0.19 excl. btw

 

Eventuele parkeerkosten die ik tijdens de uitvoering van de overeenkomst moet maken, zullen door jou worden vergoed.

 

Artikel 17 Klachten en geschillen

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb voor zulke gevallen een klachtenprocedure.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 10 dagen nadat jij een gebrek hebt geconstateerd schriftelijk aan mij te melden via info@haziusmedia.nl

De klacht dien jij volledige en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat ik de klacht heb ontvangen, ontvang je van mij een reactie.

Jij geeft mij in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien de klacht na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, dan pas ontstaat er een geschil.

Het uiten van een klacht ontslaat jou niet van je betalingsverplichting.

Op alle overeenkomsten tussen jou en mij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen over deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zijn in beginsel onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement waar ik gevestigd ben, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Hazius Media